قرآن برای خواندن تا کی؟! و برای اندیشیدن از کی؟!

اطلاعات آماری

در این طرح فقط آموزش قرآن کریم هدف قرار گرفته است نه زبان عربی ، به همین جهت آمار ذیل مشخص کننده روش اجرا ی کار است .

قران دارای 77807 کلمه است اعم از فعل و لسم و حرف تعداد افعال و اسماء آن 11794 است که ریشه تمام آنها 1771 عدد است که هر یک به نسبتی تکرار شده است و تعداد آنها به 52217 عدد می رسد .

مرکزیت اجرای این طرح بر بروی ریشه لغات است که تعداد آنها 1771 عدد است به این معنا که بسیاربی از لغات در قرآن یک یا دو مرتبه تکرار شده است که دانستن آنها در مراحل اولیه ضرورتی ندارد و حجم آنها نیز کم است .

سپس با این هدف که در ابتدا از لغاتی باید استفاده کرد که تکرار آنها در قرآن زیاد باشد . لغاتی که تکرار آنها از ده مورد بیشتر است مورد توجه قرار گرفت تا دانش پژوه با دانستن یک کلمه از سطح بیشتری برخوردار شود . پس از بررسی های آماری ، تعداد ریشه ای که مشتقات بدون تکرار آنها کمتر از ده مورد می باشد 514  عدد است که در دوره مقدماتی 200 ریشه ، متوسطه 314 ریشه تدریس می شود و چون در خلال کار تعداد زیادی از حروف نیز تدریس می شود حجم مشتقات تکراری به مرز 60000 کلمه می رسد .

مثلا در جلسه اول یکی از کلمات مورد تدریس لفظ جلاله الله است که17 مرتبه مشتقات بدون تکرار و 2851 مرتبه مستقات تکراری است کع خود کلمه اللهَ ( به فتح ) 592 مرتبه اللهُ ( به رفع ) 980 مرتبه و اللهِ(به کسر) 1127 مرتبه تکرار شده است که در مجموع دانش پژوه با دانستن یک کلمه الله به معنای خدا با 269  کلمه قرآن آشنا می شود وما بقی آن که تعداد 152 عدد است ، تکرار 16 لغت دیگر مشتقات الله مثل : اللهم ،اله... می باشد که با دانستن معنی کلمه الله معنای تقریبی آن فهمیده می شود ،ولی در خلال دروسی دیگر کاملا واضح می شود .

نتیجه آن که با آموزش یک کلمه الله 2851 کلمه از 77807 کلمه کل قرآن کاسته می شود . لذا سعی شده به ترتیب از کلمات پر حجم تکراری در 17 درس اول استفاده شود .

آمار در س اول در تأیید مطالب فوق است که با دانستن 19 کلمه می توان 12073 کلمه قرآن را معنا کرد .

قواعد

هر درس دارای قواعدی است و فقط به مطالبی اشاره می شود که بیشترین نیاز را دارا می باشد . مثلا در دوره مقدماتی دو جدول صرف افعا ل مجرد و مزید آموزش داده می شود .ولی با توجه به اینکه ابواب ثلاثی مزید ده عدد است اما هشت باب آن بیشترین کاربرد را در قرآن داراست و فقط به همین هشت باب اکتفا می شود کع با آموختن تمام ابواب مجرد و مزید هر اسم و فعلی که در درسها آموخته اند می توانند به 990 کلمه دیگر تبدیل کنندو ترجمه نمایند. قواعد اعلال در حد ضرورت در دوره متوسطه و قواعد سنگین تر که کاربرد کمتری دارند در دوره عالی مترجمی زبان قرآن آموزش داده می شود .

نتیجه آن که دانش پژوه در انتهای دوره متوسطه قدرت بر صرف افعال و شناخت آنها و ترجمه صحیح در تبدیل افعال مختلف را پیدامی کند و با تسلط کامل لغت شناسی و جمله شناسی ، جایگاه هر فعل و اسم را به راحتی تشخیص داده و ضمن تجزیه و ترکیب ،ترجمه می نماید.

وش اجرائی :

الف – دوره مقدماتی

 سطح مقدماتی: شامل یک ترم؛ 17 درس با آموزش 200 ریشه که  بیشترین تکرار را در قرآن دارد، بعلاوه تدریس قواعد ساده و محدوداولیه و دو جدول مهم صرف افعال ، قرآن پژوه میتواند بیش از 40000 کلمه یعنی بیشتر از نصف قرآن را فرابگیرد. در پایان این سطح قرآن پژوه کلمه شناس می شود.

 روش کار:

دوره مقدماتی دارای17 درس است که روش اجرای آن بدین گونه است :

1.ده دقیقه یک بحث اخلاقی کوتاه که تفسیری از آیات اخلاقی قرآن را شامل می شود . به جهت رسیدن به دو هدف : الف – پیشبرد علوم تئوری قرآن با علم کاربردی اخلاقب به جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه آفات احتمالی . ب- آموزش تشریح وتفسیر آیات به صورت تدریجی و ایجاد قدرت فهم و تفهیم کلام وحی در دانش پژوه.

2. پانزده دقیقه بعد آموزش لغات و آیات وقواعد

3. ده دقیقه مطالعه و حفظ لغات و ایجاد قدرت بر ترجمه آیه ها ی درس

4. ده دقیقه مباحثه درس با یکی از اعضای کلاس

5. پانزده دقیقه استاد از شاگردان سوال می نماید به صورت حفظی در جهت تقویت چهار قوۀ دیداری ، شنیداری ، گفتاری و نوشتاری .

از نظر علمی یک آموزش صحیح مفید زمانی است که چهار جهت ذیل یکسان رشد کند که در مترجمی ربان قرآن در نظر گرفته شده است.

*دیداری : استاد از شاگرد می خواهد که آیاتی را که نوشته است بخواند و ترجمه کند تا در آینده هر آیه ای را که دید بتواند ترجمه کند .

*شنیداری : آیات درس را به صورت حفظ استاد می خواند و شاگرد ترجمه می کند . حتی گاهی استاد ترجمه آیه را می گوید و شاگرد آیه را می خواند.

* گفتاری : از شاگرد  خواسته می شود آیه راتلاوت کند و ترجمه نماید .

* نوشتاری: کار عملی در منزل که به ازای هر لغت یک جمله از قرآن به همراه  آدرس و ترجمه پیدا کرده و می نویسد.

6. ده دقیقه تلاوت آیات درس و ترجمه آنها توسط شاگردان و تصحیح و کنترل توسط استاد.

7. پنج دقیقه جهت رفع اشکال و پاسخ به سوالات .

8.  سی دقیقه فرصت جهت پاسخ دادن به جهار آزمون درس که شامل چهل سوال تستی می باشد.

9. در پایان امتحان کلید صحیح توسط استاد بیان می شود و هر آزمون نمره داده می شود .در این هنگام دانش پژوهان علت اشتباهات خود را از روی کتاب پیدامی کنند تا در درسهای بعد تکرار نشود .

10. در انتها تکلیف درس گذشته گرفته وتکلیف جدید داده می شودکه در دوره مقدماتی یکنواخت است ، به این صورت که :( برای هر لغت یک جمله از قرآن به همراه ترجمه و آدرس )

مانند : الله –والله علیم حکیم – و خداوند دانای استوار است . سوره 6 آیه 25

11. تمام تکالیف تصحیح شده و به ازاء هر غلط 25% نمره از 20 کم می شود و به جهت اینکه آیات الهی را در جایگاه زیبایی بنویسند و اوراق خود را تزئین کنند و اهمیت دهند نمره ا ی دیگر به عنوان سلیقه داده می شود و ورق تکلیف به صاحبش بر گردانده می شود و به همه توصیه می شود ورقها را در منزل نگهداری نمایند و آخر دوره به صورت جزوه ای زیبا تحویل استاد دهند .

نمرات ثبت شده در این جزوه در پایان نامه دانش پژوه لحاظ خواهد شد .

12.در انتهای دوره مقدماتی امتحان پایان ترم گرفته می شود .تحت سه عنوان سوال :

1.لغات ذیل را ترجمه کنید (تعدادی از لغات مربوط به درسها)

2. آیات ذیل را ترجمه کنید ( 5 آیه از آیات تدریس شده)

3. قواعد ذیل را توضیح دهید ( 5 قاعده مهم )

ناگفته نماند تمام دفترها ی درسی دانش پژوهان دقیق بررسی شده و تذکرات لازم داده می شود و ترغیب و تشویق می شوند برای شرکت در دوره های بعد.

ب- دوره متوسطه :

 سطح متوسطه:شامل یک ترم؛ این سطح نیز طی 17 درس با آموزش  314 ریشه و قواعدی پیشرفته تر به قرآن پژوه امکان ترجمه بیش از 20000کلمه دیگر از قرآن را می دهد.در پایان این سطح قرآن پژوه جمله شناس می شود.

 روش کار:

روش تدریس کاملا متفاوت با دوره قبل است با این توضیح که با توجه به حجم اطلاعات آموخته شده دوره گذشته در دوره متوسطه زمینه فراهم می شود تا دانش پژوه قدر ت علمی خودرا بر آیات به صورت تحقیقی نشان دهد و استاد در این مقام کنترل کننده است که اشتباهی رخ ندهد.

درابتدا باید دانش پژوهان دو کتاب المعجم المفهرس و قرآن ترجمه معزی را تهیه نمایند ( به صورت شخصی )

وتمام آیات موجود در کتاب را ترجمه نماید و آیاتی که توسط استاد مشخص میگردد تجزیه و ترکیب کرده و به صورت شومیز به عنوان تکلیف ارائه دهد .

در انتهای دوره از تمام لغات و آیات دوره مقدماتی به صورت فارسی به عربی و تمام لغات دوره متوسطه به همراه چند آیه انتخابی از آیات تحقیق شده از عربی به فارسی به صورت تشریحی امتحان گرفته می شود .

در آخر تمام نمرات مربوط به تکالیف، میان ترمها ، و... جمع شده و معدل د رپایان نامه سطح که مخصوص دانش پژوهان این سطح است ثبت وتقدیم می گردد.

ج- دوره عالی :

در این دوره کلمات نامأنوس قرآن مورد نظر است که تعداد آنها 1257 ریشه است . زمانی که تکرار می شوند به 10373 عدد می رسند که در چهار جلد و به هر جلد ، 17 درس و 314 ریشه اختصاص داده شده است .

روش کار:

سطح عالی: شامل چهار ترم؛ که هر کدام 17 درس را در بر می گیردو در هر ترم 314 ریشه باقی مانده قرآن به همراه قواعد نهایی آموزش داده می شود. در نهایت با تکمیل کل دوره در طول 18 ماه و طی102 درس قرآن پژوه قادر به ترجمه کل قرآن کریم خواهد شد؛در حالیکه توانایی خواهد داشت که هر آیه را به صورت فنی تجزیه و ترکیب کند و با مفاد تفسیری آیات آشنا شود.ضمن اینکه هر ترم عالی شامل یک پایان نامه است که در آخر دوره، کل قرآن توسط خود قرآن پژوه بصورت مکتوب در چهار مرحله ترجمه خواهد شد.

دوره تربیت مربی :

این دوره در راستای ارج نهادن به پیشنهاد های شما بزرگواران برای همکاری در طرح مترجمی زبان قرآن و خدمت به کلام وحی طراحی و برگذار میگردد که علاقه مندان با شرکت در این دوره ضمن آشنایی با شیوه های نوین و تخصصی تدریس درصورت کسب میزان مجاز نمره به عنوان مدرس در طرح مترجمی زبان قرآن بکارگیری میشوند .این دوره ها به صورت متمرکز در مشهد زیر نظر مولف ومحقق  وطراح ومدرس مترجمی زبان قرآن استاد سید علی حسینی یزدی برگزار میگردد.برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت ارتباط با ما مراجعه فرمایید .

آموزش قرآن به زبان انگلیسی :

بر این باوریم که در پناه نام مبارک قرآن کریم قرآن پژوه  می تواند حتی سطح تافل زبان انگلیسیرا از طریق مترجمی زبان قرآن فرابگیرد که این طرح در حال اجراست.

حوه ثبت نام :

حضوری :

 علاقه مندان جهت شرکت در کلاسهای حضوری باید به صورت حضوری در مراکز طرف قرارداد ما در شهر ها و استانهای مختلف مراجعه و با پر کردن فرم ثبت نام طبق موازین کلاس خود را انتخاب و مشغول تحصیل کلام وحی شوند .اطلاع از آدرس موسسات طرف قرارداد ما درشهر یا استان خود از لینک ارتباط با ما در صفحه اصلی کمک بگیرید.  

غیر حضوری :

هدف بین المللی کردن طرح مترجمی زبان قرآن باعث گردیدتا برای افرادی که امکان شرکت در کلاسهای حضوری را ندارند مجموعه آموزشی مترجمی به صورت غیر حضوری مدون و آماده گردد.جهت علاقه مندان به گذراندن دوره غیر حضوری پس از طی مراحل اولیه مجموعه غیر حضوری شامل کتاب و سی دی های تصویری آموزش، ارسال می گردد.پس از اعلام وصول، استاد پشتیبان به قرآن پژوه معرفی می شود تا هر گونه اشکال و سوالی در مورددرس ها به و جود آمد جوابگو باشد.استاد پشتیبان تا آخرین درس همراه دانش پژوه خواهد بود و در پایان آزمون پایان ترم برگزار گردیده و در صورت قبولی مدرک لازم ارسال خواهد شد.علاقه مندان میتوانند برای ثبت نام به لینک ثبت نام در صفحه اصلی مراجعه فرمایند .

اینترنتی :

هدف بین المللی کردن طرح مترجمی زبان قرآن باعث گردیدتا برای افرادی که امکان شرکت در کلاسهای حضوری را ندارندودرداخل و خارج از مرز های ایران عزیز هستند و تمایل به نوشیدن جرعه ای از اقیانوس پر عظمت کلام وحی رادارندطرح آموزش اینترنتی راه اندازی شود که علاقه مندان میتوانند برای ثبت نام به لینک ثبت نام در صفحه اصلی مراجعه فرمایند .

/ 13 نظر / 107 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

سلام نیایش جان تولدت مبارک خانومی ایشالله که صد و بیست سال در پناه خدا و قران و اهل بیت عمری با برکت داشته باشی در ضمن مطلبت قشنگ نبود بلکه فوق زیبا بود ممنون برای معرفی اون سایت هم ببخش من سر زده به وبت سر زدم[لبخند]

فانوس

بسم ا... با سلام و احترام. از اينكه شايد دوره اي كه در كانون ما گذرانديد باعث شده تا شما وبلاگ به اين زيبايي داشته باشيد خوشحاليم. ما را هم دعا كنيد. يا علي مدد/ فانوس

بانوی اردیبهشت

سلام. به روز هستم و از شما دعوت می کنم به وبلاگ من تشریف بیاورید! خیلی وقت نمی گیرد!

صالح

یعنی همه این کارا توی اراکه؟ وا

شهرزاد

كلاس دوم دبيرستان بودم كه پيشنهاد يه معلم شروع كردم به خوندن قرآن همراه با معاني روزي ده صحفه كم كم احساس ميكردم هر روز قرآن با من حرف ميزنه خيلي لذت ميبردم و خيلي تو زندگيم اثر گذاشت خدا اون معلم رو خير بده ان شا ا...

شهرزاد

كلاس دوم دبيرستان بودم كه پيشنهاد يه معلم شروع كردم به خوندن قرآن همراه با معاني روزي ده صحفه كم كم احساس ميكردم هر روز قرآن با من حرف ميزنه خيلي لذت ميبردم و خيلي تو زندگيم اثر گذاشت خدا اون معلم رو خير بده ان شا ا...

محمد حسینی

سلام برشما خیلی عالی ان شاء الله که همیشه در پناه قرآن باشید. چند وقتی است "وبلاگ مترجمی زبان قرآن" راه اندازی شده. اگر دوست داشتید می تونید برای مرور و مطالعه و سوال هایتان به آن مراجعه کنید. موفق باشید. mogib.blog.ir